CO² Vastlegging

Miscanthus-agri legt CO2 vast met de teelt van Olifantsgras (Miscanthus). De onderneming stapelt maatschappelijke belangen en richt zich op de nature based afzetmarkt. Miscanthus-Agri richt zich op Nederland, België en Duitsland. Grondeigenaren zijn enthousiast om op deze wijze een onderdeel te kunnen zijn van een oplossing om de opwarming van de aarde af te remmen.

Miscanthus-Agri is één van de eerste ondernemingen in Nederland die door een samenwerking van boeren grondstoffen produceert (Miscanthus) voor de Nederlandse maakindustrie en hiermee koolstof vastlegt in de bodem om de effecten van klimaatverandering te beperken en de bodemgezondheid te verbeteren. Financiële meerwaarde wordt gecreëerd in de biobased keten, waarvan boeren meeprofiteren. Het unieke is dat door het in gezamenlijkheid opbouwen van Carbon Credits het interessant is voor instanties, bedrijven en overheden om hun CO2-reductie strategie te koppelen aan de lokale boeren die deelnemen aan deze institutie. Op deze wijze is het voor deze ondernemingen letterlijk tastbaar en aantoonbaar waar aan CO2 vastlegging en dus aan CO2 reductie wordt gewerkt.
Vastleggen van organische stof in de bodem vermindert CO2-emissies. De term ‘koolstofboeren’ verwijst naar agrarisch ondernemers die organische stof in de bodem vastleggen. Miscanthus-agri maakt grondgebruik duurzamer, biedt betere kansen voor boeren, produceert betere materialen voor de industrie met als bijkomend voordeel dar er CO2 wordt vastgelegd en CO2-emissies gereduceerd worden.

Voor vastlegging van broeikasgassen in duurzame producten zoals bouwmaterialen, beton, etc. geldt dat langdurige vastlegging van CO2 plaatsvindt, deze vorm van vastleggen leveren waardevolle carbon credits op met een waarde van >70 euro per ton. (prijspeil medio 2023)
Er wordt gewerkt met een systeem van certificaten. Bedrijven reduceren hun CO2 door afname van certificaten van de deelnemende boeren.
Miscanthus-agri wil grondgebruik verduurzamen en landbezitters kansen bieden door ze een duurzame grondstof te laten telen voor de Nederlandse maakindustrie. Zo kunnen bedrijven duurzamer produceren en kan er duurzamer geconsumeerd worden, terwijl er CO2 gereduceerd wordt. Het is een win-win-win

Ecosysteemdiensten
In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen agrariërs de eco-regeling aanvragen. Dit is een extra betaling bovenop de basispremie. Met de eco-regeling wordt toekomstbestendig boeren beloond en wordt er gewerkt aan de vijf doelen: biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. Boeren dragen als het ware hun steentje bij in het bereiken van de doelen door eco-activiteiten uit te voeren.
Boeren kiezen de eco-premie die bij hen past: brons, zilver of goud. Boeren kiezen zelf de eco-activiteiten die hen helpen om de drempelwaarde voor de eco-premie te halen. Het is mogelijk om brons, zilver of goud te behalen.
Om de eco-premie te krijgen moeten agrariërs met uw eco-activiteiten voldoende punten op de doelen én de drempelwaarde halen. Vezelgewassen en met name Miscanthus helpen de ondernemers enorm om de drempelwaarde ter verhogen!